,,

ވިލިމާލެ ދާއިރާއަށް އަހަންނަށް އެންމެ ރަނގަޅީ މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއް. އަދި އެއީ ވަރަށް ސާފު މީހަކަށް ވާން ޖެހޭނެ. އެމީހަކީ އުޝާ. އުޝާއަށް ނޫނީ ވިލިމާލެ ތަރައްގީއެއް ނުކުރެވޭނެ. އިތުރު މީހަކު ކުރަން އަންނާނެވެސް ކަމެއް ނެތް. އެހެންވީމަ އުޝާ އަކީ އަހަރެމެން އެންމެ ތާއީދުކުރާ، އެންމެ މުހިންމު ކެންޑިޑޭޓް.


- އަލީ ނިޔާޒް, ވިލިނގިލި -

މިފަހަރު ވިލިމާލެއަށް އެންމެ ކަމުދާ މީހަކަށް އަހަންނަށް ފެނުނީ އުޝާ. އެހެންވީމަ އަހަރެން ވެސް ތާއީދުކުރަނީ އުޝާ އަށް މިފަހަރު


- އަހުމަދު އުޖައިލް, ވިލިނގިލި -

މަގޭ ވޯޓު އުޝާމް އަށް.


- މުހައްމަދު ލިޝާން, ވިލިނގިލި -

ގުޅުއްވާ

+960 7788595

ައެޗް ބްލޮކް - ޝެއިހް އަބްދުލްރަހްމާނު މަގު
ކާފު ވިލިމާލެ
16020
ދިވެހިރާއްޖެ