މަޖިލީހަށް ވިލިމާލެ ކެންޕޭން އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

9 މާރިޗު 2019

02 މާރޗް ގައި 'މަޖިލީހަށް ވިލިމާލެ' ކެންޕޭން އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.......